Často kladené dotazy

Proč být v odborech?

Odbory jsou účinnou autoritou k prosazování sociálních a pracovních jistot zaměstnanců. Vedou pravidelná jednání s cílem soustavně zlepšovat postavení pracujících a podílejí se rozhodným způsobem na tvorbě sociálního klimatu ve společnosti.

Odbory obhajují sociální a pracovní jistoty zaměstnanců, a to i jednotlivců v konkrétních případech.

  • vyjednávají výhodnější pracovní podmínky pro zaměstnance v kolektivní smlouvě,
  • řeší konkrétní pracovní, mzdové i sociální problémy jednotlivců,
  • prosazují tvorbu nových zákonů a jejich důležité změny,
  • zajišťují spravedlivé sociální prostředí včetně kroků k souladu českého práva s právem Evropské unie.
Právní zastupování

Naše odborové organizace poskytuje našim členům právní poradenství a to i formou externího právního poradce a to zcela ZDARMA!

V rámci toho se můžete nejen poradit, ale jako člen OS KOVO můžete být i právně zastupováni v případě pracovně-právních sporů.

Tato možnost posiluje Vaše postavení vůči zaměstnavateli v případě soudních i mimosoudních jednání.

Výtky, absence, propustky

Zaměstnanec má možnost dle zákona být zastupován odborovou organizací při jednáních se zaměstnavatelem.

Toho využíváme i pokud se na nás zaměstnanec obrátí s tím, že mu byla zaměstnavatelem udělena například výtka, případně má zaměstnanec problém s uznámín propustky k lékaři či čerpáním dovolené anebo z důvodu jiných osobních překážek na straně zaměstnance.

Každá nám takto nahlášená událost je námi důkladně a diskrétně řešena a zaměstnanec od nás obdrží informaci o vyřešení, případně další doporučení postupu.

Zaměstnanec se tak vyhne nepříjemným jednáním a je chráněn proti možné diskriminaci anebo šikaně!

 

 

Kolektivní vyjednávání

 

Kolektivní vyjednávání

Kolektivní vyjednávání je zahájeno písemným návrhem jedné strany k uzavření kolektivní smlouvy. Strana, která návrh obdržela, je povinna písemně odpovědět nejpozději do 7 pracovních dnů, pokud není domluveno jinak. Smluvní strany jsou spolu povinny jednat a spolupracovat, pokud to nebude v rozporu s jejich oprávněným zájmem. Pokud je smlouva uzavřena na dobu neurčitou, dohodnuta změna k nějakému datu, či vyprší její platnost, jsou účastníci povinni minimálně 60 dnů před skončením dosavadní smlouvy dohodnout se na uzavření nové kolektivní smlouvy. Smluvní strany mohou v kolektivní smlouvě dohodnout změnu a rozsah změny této smlouvy, při změně pak postupují stejně jako při uzavírání kolektivní smlouvy.

 

Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva je smlouva upravující práva zaměstnanců v pracovně právních vztazích a také práva a povinnosti vstupujících do smluvního vztahu. Kolektivní smlouvy jsou závazné pro smluvní strany, pro zaměstnavatele, za které uzavřela smlouvu organizace zaměstnavatelů, pro zaměstnance, za které smlouvu uzavřel odborový orgán či pro samotný odborový orgán, pokud za něj uzavřel smlouvu orgán vyšší.

 

 

Evropská rada zaměstnanců (ERZ)

 

 

 

 

ZO OS KOVO Odbory Bosch vs ZO OS KOVO II

Naše odborová organizace (též zvaná KOVO I) byla založena v roce 2001.

Jelikož se po dobu fungování nepodařilo jednomu z tehdejších místopředsedů naplnit své ambice být předsedou této organizace na základě výsledků řádných voleb, rozhodl se zalořit si další odborovou organizaci, v níž by se stal uvolněným předsedou.

Na základě toho byla v roce 2005 založena II. ZO OS KOVO při Bosch Diesel s.r.o v Jihlavě.

Až do roku 2019 vystupovali obě dvě organizace jednotně. Pro ztrátu důvěry v předsedu i celý výbor této organizace z důvodu hrubých chyb a nedbalosti v hospodaření této organizace byla úzká spolupráce s KOVO II ukončena.

A právě proto jsme hrdí na to, že naše organizace má pevné základy a fungování založené na procesech OS KOVO tak, aby nemohlo dojít k podobné situaci.

 

Naše odborová organizace se hlásí a dodržuje „Compliance“ a „Code of conduct“ společnosti Robert BOSCH !

 

 

BOZP

Zaměstnanci mají právo účastnit se řešení otázek BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) prostřednictvím odborové organizace.

Účastníme se pravidelných jednání týkajícících se BOZP se zaměstnavatelem, máme možnost kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a projednáváme úrazy vzniklé na pracovišti i mimo pracoviště v rámci objektů zaměstnavatele.

Tvoříme Vaši jistotu bezpečného zaměstnání!

 

Stravování

Účastníme se výběrových řízení zaměstnavatele pro poskytovatele závodního stravování.

Řešíme podněty stravovací komise, ale i jednotlivých zaměstnanců, kteří je uvedou do „knihy přání a stížností“, která je k dispozici v každé jídelně.

Snažíme se aby byli našim zaměstnancům poskytovány nadstandardní služby v oblasti stravování.

Jak často se scházíme
Konference

Konference je nejvyšším orgánem odborové organizace. Scházíme se jedenkrát ročně, se zastoupením zaměstnanců delegáty z jednotlivých úseků. Konference volí výbor základní organizace (VZO), schvaluje zásady hospodaření a rozpočet, hlasováním udává priority a směr odborové organizaci a informuje zastupované členy o výsledku konference.

 

Vyjednávací výbor

Před zahájením kolektivního vyjednávání a v jeho průběhu se nominují z VZO členové vyjednávacího týmu. Tito připravují podklady a účastní se kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem. Vyjednávací tým se schází dle potřeby, minimálně však 1x mezi každým jednáním se zaměstnavatelem a pravidelně informuje celý VZO o průběhu jednání.

 

Výbor základní organizace (VZO)

Výbor základní organizace se schází pravidelně 1x měsíčně (každou 1.středu v měsíci) za přítomnosti předsedy, místopředsedy, členů výboru a zástupců DaRK. Zde jsou diskutovány aktuální témata v rámci firmy a řeší se podněty, stížnosti a žádosti zaměstnanců popřípadě zaměstnavatele. Členové VZO jsou volení přímo konferencí ZO.

 

Dozorčí a revizní komise (DaRK)

Dozořčí a revizní komise kontroluje hospodaření základní organizace (ZO) a nakládání s finančními prostředky ZO podle zásad hospodaření, schválených konferencí. Členové DaRK jsou nezávislí na rozhodování VZO a jejich úkolem je dozor nad fungováním ZO a dodržováním stanov. DaRK má možnost svolat Konferenci v případě, že je to nutné i mimo řádný termín plánované konference a tím přímo zasahovat do fungování ZO. Členové DaRK jsou voleni přímo konferencí ZO.

error: Tento obsah je chráněný!