Kolektivní smlouva

Kolektivní vyjednávání

Kolektivní vyjednávání je zahájeno písemným návrhem jedné strany k uzavření kolektivní smlouvy. Strana, která návrh obdržela, je povinna písemně odpovědět nejpozději do 7 pracovních dnů, pokud není domluveno jinak. Smluvní strany jsou spolu povinny jednat a spolupracovat, pokud to nebude v rozporu s jejich oprávněným zájmem. Pokud je smlouva uzavřena na dobu neurčitou, dohodnuta změna k nějakému datu, či vyprší její platnost, jsou účastníci povinni minimálně 60 dnů před skončením dosavadní smlouvy dohodnout se na uzavření nové kolektivní smlouvy. Smluvní strany mohou v kolektivní smlouvě dohodnout změnu a rozsah změny této smlouvy, při změně pak postupují stejně jako při uzavírání kolektivní smlouvy.

 

Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva je smlouva upravující práva zaměstnanců v pracovně právních vztazích a také práva a povinnosti vstupujících do smluvního vztahu. Kolektivní smlouvy jsou závazné pro smluvní strany, pro zaměstnavatele, za které uzavřela smlouvu organizace zaměstnavatelů, pro zaměstnance, za které smlouvu uzavřel odborový orgán či pro samotný odborový orgán, pokud za něj uzavřel smlouvu orgán vyšší.

 

Druhy kolektivních smluv

Podnikové – mezi příslušným odborovým orgánem a zaměstnavatelem

Vyššího stupně – pro větší počet zaměstnavatelů mezi příslušným vyšším odborovým orgánem a organizací nebo organizacemi zaměstnavatelů.

 

Pravidla kolektivních smluv

Kolektivní smlouvy musí být písemně uzavřené a podepsané na téže listině, jinak nemohou být přiznané platnými. Také kolektivní smlouva se považuje za neplatnou, pokud některá z její části je v rozporu s právními předpisy nebo upravuje nároky zaměstnanců v menším rozsahu než kolektivní smlouva vyššího stupně nebo zaručuje zaměstnancům mzdové nároky ve větším rozsahu, než je rozsah stanovený kolektivní smlouvou vyššího stupně jako nejvýše přípustný, a to v části přesahující tento nejvýše přípustný rozsah.

Kolektivní smlouva se uzavírá na dobu určitou. Pokud doba platnosti smlouvy nebude výslovně určena, považuje se, že byla uzavřena na dobu jednoho roku. Účinnost kolektivní smlouvy začíná prvním dnem období, na které byla smlouva uzavřena a končí uplynutím tohoto období, pokud doba účinnosti některých závazků není v kolektivní smlouvě sjednána odchylně.

 

Kolektivní spory

Kolektivní spory (§ 10 ZKV) jsou spory týkající se uzavření kolektivní smlouvy a dále pak spory o plnění kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům. Tyto spory se řeší dvěma způsoby:

Řízení před zprostředkovatelem (§ 11-12)

Smluvní strany si po dohodě (nejdříve však po uplynutí 60 dnů od písemného návrhu na uzavření této smlouvy) mohou ve sporu zvolit zprostředkovatele. Nedohodnou-li se, určí zprostředkovatele na návrh jedné ze smluvních stran příslušné ministerstvo. Zprostředkovatelem se může stát fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, pokud souhlasí s výkonem této funkce. Do 15 dnů od přijetí žádosti zprostředkovatel písemně sdělí návrh řešení sporu oběma stranám. Tento časový limit lze po dohodě měnit. Jestliže se do 20 dnů ode dne přijetí žádosti zprostředkovatelem strany nedohodnou, je řízení považováno za neúspěšně. Tento časový limit lze po dohodě měnit.

Neúspěšné řízení je možné obnovit s novým zprostředkovatelem. Náklady za řízení včetně odměny zprostředkovateli si obě strany rozdělí rovným dílem.

Řízení před rozhodcem (§ 13-15)

§ 13

Pokud bylo řízení před zprostředkovatelem neúspěšné, mohou obě strany po dohodě písmeně požádat o rozhodnutí rozhodce. Při neshodě při výběru rozhodce tuto osobu zvolí ministerstvo ze seznamu zprostředkovatelů a rozhodců. Rozhodcem se může stát fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která je zapsána v ministerstvu vedeném seznamu zprostředkovatelů a rozhodců. Nesmí to být ale stejná osoba, která v tomto sporu již figurovala jako zprostředkovatel. Do 15 dnů od zahájení řízení rozhodce písemně sdělí rozhodnutí. Pokud je doručeno smluvním stranám rozhodnutí rozhodce, je spor uzavřen. Veškeré náklady řízení včetně odměny rozhodce hradí ministerstvo.

§ 14

Krajský soud může na návrh smluvní strany zrušit nebo změnit rozhodnutí rozhodce, je-li v rozporu s právními předpisy. Tuto žádost může smluvní strana podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí rozhodce. V případě zrušení rozhodnutí rozhoduje o novém rozhodnutí stejný rozhodce.

§ 15

Tuto problematiku řeší Ministerstvo práce a sociálních věcí a některé body i v dohodě s Ministerstvem financí

error: Tento obsah je chráněný!