Začal VIII. Sjezd OS KOVO

autor: | Čvn 24, 2022 | Aktuality

Vážení kolegové, rádi bychom Vás informovali o právě probíhajícím VIII. Sjezdu OS KOVO, kterého se za Bosch Diesel s.r.o. účastní náš předseda ZO OS KOVO Odbory Bosch pan Ladislav Melichar jako delegát s hlasem rozhodujícím.

Hlavními body jednání Sjezdu jsou:

  • Zpráva o činnosti OS KOVO
  • Zpráva Dozorčí a Revizní Komise OS KOVO
  • Strategie OS KOVO po VIII. Sjezdu
  • Návrh na úpravu stanov OS KOVO
  • Volby výkonného vedení svazu
  • Stanovení velikosti Rady OS KOVO a Předsednictva OS KOVO od 1.1.2023

Mimořádný Bulletin časopisu KOVÁK

viii__sjezd_os_kovo_-_bulletin_c__1_220624_093116

Orgány OS KOVO

Sjezd OS KOVO

je nejvyšším orgánem svazu. Řádný sjezd se koná pravidelně každé 4 roky. Delegáti sjezdu jsou voleni krajskými sdruženími. Sjezd projednává a schvaluje základní dokumenty a základní prvky organizační struktury.

Rada OS KOVO

je nejvyšším orgánem OS KOVO v období mezi sjezdy. Je rozhodovacím orgánem při přijímání zásadních postupů k realizaci programu OS KOVO a usnesení sjezdu OS KOVO. Radu OS KOVO tvoří zástupci Krajských sdružení, členové Předsednictva OS KOVO a předsedové odvětvových sekcí.

Předsednictvo OS KOVO

je výkonným orgánem svazu řídícím činnost OS KOVO mezi zasedáními Rady. Předsednictvo tvoří předseda svazu, tři místopředsedové, zmocněnci příslušných KS OS KOVO, předseda Rady sekcí.

Výkonné vedení OS KOVO

je statutárním orgánem OS KOVO. Řídí mezi zasedáními Předsednictva činnost OS KOVO v souladu s usneseními orgánů OS KOVO. Každý člen výkonného vedení odpovídá za svěřený úsek činnosti. Výkonné vedení tvoří předseda svazu a tři místopředsedové.

Dozorčí a revizní komise

je třináctičlenný orgán. Jeho hlavní náplní je kontrola dodržování pravidel, vyplývajících z platných dokumentů svazu při činnosti jednotlivých složek svazu. 

Organizační jednotky OS KOVO

OS KOVO se člení na organizační jednotky s právní osobností a bez právní osobnosti. Organizační jednotky vytvářejí své orgány.

Základní organizace OS KOVO

je základní organizační jednotkou OS KOVO. ZO mají právní osobnost a jsou oprávněny jednat svým jménem. Jsou oprávněny nakládat se svým majetkem, vstupovat do smluvních vztahů s jinými fyzickými a právnickými osobami, v právních vztazích vystupují svým jménem a nesou odpovědnost, vyplývající z těchto vztahů. Členové OS KOVO uplatňují svá práva a plní svoje povinnosti vyplývající z členství prostřednictvím ZO. Hlavními dokumenty ZO jsou Statut, Volební řád a Zásady hospodaření ZO.

Přečtěte si naše další články

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!