Zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky od 22. října 2020

autor: | Říj 23, 2020 | Aktuality

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1078

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I.zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

1.    cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2.    nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

3.    cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,

4.    cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

5.    cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

6.    cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

7.    výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

a)    bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

b)    ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

c)    individuální duchovní péče a služby,

d)    veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

e)    služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

f)     veterinární péče,

8.    cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,

9.    cest za účelem vycestování z České republiky,

10.  účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,

11.  cest zpět do místa svého bydliště;

II. nařizuje

1.  omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I tohoto usnesení,

2.  omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

3.  pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou

–     členů domácnosti,

–     zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,

–     osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,

–     osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,

–     dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;

III.  omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;

IV.  doporučuje

1.    zaměstnavatelům

a)    využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,

b)    podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,

c)    omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

2.    zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně

2 metry (např. při nákupu),

3.    využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

4.    osobám zajišťujícím služby podle bodu I/7 tohoto usnesení omezit přímý kontakt se zákazníky;

V.   určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných v důležitém státním zájmu konat;

2

VI.  zrušuje usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1021, vyhlášené pod č. 407/2020 Sb.

Zdroj: https://www.kurzy.cz/zpravy/563119-zakaz-volneho-pohybu-osob-na-uzemi-cele-ceske-republiky-od-22-rijna-2020/#utm_medium=email&utm_source=email_2&utm_campaign=email_136735

Přečtěte si naše další články

CzechBulgarianEnglishGermanRomanianUkrainian