Zpráva o schůzce IndustriAll s vedením společnosti Bosch

autor: | Říj 7, 2021 | Aktuality

IndustriALL-Global-Union

Vážení kolegové,

dovolte mi Vám předložit překlad informace z jednání IndustriAll a managementu Bosch v otázkách spolupráce a informování zástupců zaměstnanců a Evropské Rady Zaměstnanců k tématům transformace ve společnosti Bosch.

Dále mi dovolte Vás uvést do problematiky a pozadí tohoto jednání.

O co tu vlastně jde?

Jako zástupci Evropské rady zaměstnanců dlouhodobě vyvíjíme tlak na management společnosti Bosch, aby zástupci zaměstnanců byli včas zapojeni do lokálních i nadnárodních témat. Zejména pak těch, která jsou operativně nebo strategicky důležitá a mají přímý anebo nepřímý vliv na zaměstnance společnosti Bosch.

Právo na informování a projednání je v ČR ukotveno zákonem 262/2006 Sb. a vymezení těchto pojmů je definováno ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES. V ČR potom podloženo nálezem Ústavního soudu č.116/2008 Sb.

Přesto však dostat důležité informace včas a úplně není ani v rámci skupiny Bosch běžnou praxí. To je v podstatě potvrzeno i tvrzením managementu společnosti, cituji: „Vedení se také zdráhá zapojit se do informací příliš brzy z obavy z nedostatku důvěrnosti a rizika vyvolání nejistoty.“ Toto odůvodnění nicméně nedává managementu společnosti prostor k licitování, jaké informace nám, zástupcům zaměstnanců, poskytne a kdy. A v žádném případě to není pro něj ani omluvou!

V podstatě by se dalo říct, na což se stále snažím poukazovat, že tímto chováním zde může docházet i porušování tzv. Compliance – zásad zákonného jednání. Nicméně se prozatím snažíme jít namísto cestou soudního sporu cestou osvěty managementu. Tak aby pochopil, že i společnost Bosch, navzdory všem svým obavám, má vůči zástupcům zaměstnanců jisté povinnosti.

Jak na ně?

V rámci mezinárodních diskuzí a při setkáních s poslanci Evropského parlamentu již několik let kladu důraz na nezbytnou úpravu směrnice 2009/38/ES tak, aby z ní přímo vyplývala sankce (pokuta vyjádřená procentuálním podílem z obratu společnosti) v případě, že firmy nedodržují anebo záměrně zpožďují proces informování zástupců zaměstnanců anebo nerespektují jejich právo na projednání.

Bude to lepší?

Nicméně paní Albrecht Filiz, (personální ředitelka společnosti Bosch, členka představenstva společnosti Bosch), má snahu se zástupci zaměstnanců jednat otevřeně a férově. Alespoň můj osobní dojem z jednání novou G13 to zatím potvrzuje. Proto pevně věřím, že paní Albrecht jako nová G13 pomůže k otevřenému dialogu, který nebude zmařen neuváženými kroky anebo sobeckým a neprofesionálním jednáním kteréhokoliv delegáta Evropské podnikové rady.

Zápis z jednání:

20. září 2021, Stuttgart

Účastníci

Luc Triangle Generální tajemník industriAll Europe
Judith Kirton-Darling Zástupce generálního tajemníka industriAll Europe
Aline Conchon Senior Policy Advisor industriAll Europe
Kerstin Mai Předsedkyně EWC Bosch Bosch
Ralf Götz Externí poradce pro EWC Bosch IG Metall
Filiz Albrecht Chief Human Resource Officer Člen představenstva společnosti (G13) Bosch
Uwe Schirmer Head of industrial relations Bosch
Heiko Carrie Reprezentant Robert Bosch Francie a Benelux Bosch
Javier González Pareja Reprezentant Robert Bosch Španělsko a Portugalsko HR koordinátor EMEA Bosch

Shrnutí diskusí

Manažerský tým společnosti Bosch zdůraznil, že:

 • Cení si kvalitního sociálního dialogu s odbory.

Například na stránkách Rodez (FR) byla již v letech 2017-2018 znovu uzavřena dohoda s odbory, tj. jakmile trh s naftou vykazoval známky poklesu. Na místě byla také zřízena pracovní skupina, která tehdy pracovala na řešení pro 300 pracovních míst. Vedení se však obává, že ani kvalitní a včasné informace a konzultace na všech stránkách ne vždy pomáhají předcházet konfliktům. Vedení se také zdráhá zapojit se do informací příliš brzy z obavy z nedostatku důvěrnosti a rizika vyvolání nejistoty.

 • Je vyvinuto úsilí, aby se zabránilo propouštění a aby se zajistily přechody mezi pracovními místy:
 • Propouštění je poslední možnost. Například až poté, co bylo hledáme alternativy k přemístění pracovníků závodu Castellet (ES), bylo rozhodnuto o uzavření závodu. Přesto bosch stále pracuje na nalezení alternativ k uzavření závodu, včetně nalezení kupce společně s místními úřady. Není však vždy možné najít řešení pro každou lokalitu.
 • Bosch navazuje kontakty s jinými společnostmi, aby nalezl pracovní příležitosti mimo skupinu Bosch v případě potřeby. Například v Castelletu byla již před několika lety zřízena pracovní skupina, která měla najít alternativní pracovní místa, protože místo bylo pod tlakem. V regionu bylo kontaktováno 140 společností, i když bez úspěchu.
 • Management využívá demografické změny a přirozený odchod zaměstnanců namísto nuceného propouštění.
 • Aktivně se hledají nové výrobní příležitosti a zároveň se zajišťuje, že žádné konkrétní místo nemá prospěch na úkor jiného. Zvažuje se například výroba motorů elektronických kol v Bari (IT), stejně jako potenciální nové investice související s elektrickými vozidly ve Španělsku. Konečné rozhodnutí bude záviset na tom, jak bude práce rozdělena mezi různé lokality.

Kontext je náročný:
 • Výroba související se spalovacím motorem klesá ve prospěch elektrických motorů, které vyžadují méně lidských zdrojů.
 • Polovodičová krize.
 • Tempo transformace průmyslu je mnohem rychlejší, než se  očekávalo. Vysoký tlak přichází z regulačního rámce EU, který vyžaduje rychlou adaptaci, aniž by se přihlédly k perspektivě dodavatelů automobilového průmyslu, ale pouze k perspektivě výrobců OEM. Očekává se, že výroba spalovacího motoru skončí do roku 2035 a do roku 2030 se jeho snížení nejméně o 50 %. Očekává se, že posledních pět let (2030 – 2035) bude nejtěžších.
 • Cenová válka mezi konkurenty  v nikdy nevídané  stupnici  (např. na připojených elektrifikovaných výrobcích).
 • Výrobci OEM zajišťují výrobu motorů na úkor dodavatelů, jejichž výrobní činnost by se automaticky snížila.
 • Některé diverzifikační projekty (např. v leteckém průmyslu) byly zastaveny v důsledku krize covid-19.

Skutečný kontext ztěžuje společnosti Bosch vyvozovat akutní posouzení dopadu přechodu na pracovní místa, které se stává vyšší, než se původně očekávalo (jako tomu bylo v případě lokality Rodez, kde bylo třeba přehodnotit snížení počtu pracovních míst). Rizika pro zaměstnanost jsou také vyšší v takzvaných „vysoce nákladových lokalitách“ ve srovnání s „nízkonákladovými lokalitami“, ačkoli vedení zdůraznilo, že před rozhodnutím také věnují pozornost kvalitě, znalostím a „flexibilitě“ pracovní síly.

Delegace IndustriAll Europe zdůraznila, že:

 • Počátkem června se pod záštitou Evropy uskutečnilo koordinační zasedání evropské odborové organizace, během kterého se různé lokality z různých zemí, i když se vyvíjely v různých souvislostech, shodly na stejném závěru: přechod není v Boschi řízen řádným způsobem.
 • Byly přijaty společné požadavky odborů: potřeba dlouhodobé průmyslové strategie, která poskytuje řešení pro každé jednotlivé místo a zahrnuje odbory po celou dobu procesu, počínaje co nejdříve.
 • Stále není jasná průmyslová strategie a co to znamená pro pracovní místa a pracovníky. Řízení transformace nutí všechny společnosti přijmout skutečný předvídavý přístup, včetně dlouhodobého plánu průmyslového rozvoje, strategie zaměstnanosti, rekvalifikace a prohlubování znalostí a dovedností.
 • Dialog začíná řádným a včasným informováním v každé lokalitě a regionu a také na úrovni EWC. Informování však nestačí a musí být denen dialog o alternativách, včetně včasného zapojení do diskuse o obchodním modelu v každé z poboček společnosti Bosch.

Delegace IndustriAll Europe navrhla tato konkrétní opatření:
 • Management zlepší komunikační tok mezi ústředím společnosti Bosch a místními manažery, jakož i místními odbory a zástupci zaměstnanců.
 • Větší zapojení EWC, včetně poskytování informací o jednotlivých zemích na zasedáních EWC o strategii Bosch pro každou zemi a jejím předvídaného dopadu na zaměstnanost v každé lokalitě.
 • Aby byl pokračoval dialog s IndustriAll Europe. IndustriAll Europe se ráda podělí o postupy, jak na nadnárodní úrovni navázat kvalitní dialog s odbory.

***

Na závěr schůzky Filiz Albrecht (G13) souhlasila se zlepšením načasování komunikace v počátečních fázích projektu; lépe kaskádovat informace na místní úroveň; zapojit se do pravidelnějšího dialogu s odbory a zlepšit zapojení místních zástupců pracovníků a odborů a odborových činovníků.

Luc Triangle trval také na zlepšení zapojení EWC, protože EWC může hrát větší úlohu v dialogu o transformaci společnosti Bosch. Filiz Albrecht odpověděla, že s radostí jedná s EWC, ale zdůraznila, že transformace se provádí na místní úrovni a že první kontaktní osobou pro sociální dialog zůstává místní rada zaměstnanců nebo zástupci odborů.

Související článek: Společné prohlášení odborových svazů na obranu pracovníků společnosti Bosch v Evropě

EuropeanWorksCouncil

Přečtěte si naše další články

Týden 23/2024

Týden 23/2024

Situace ve výrobě – všeobecně Všechny výrobní úseky napříč závodem se potýkají se situací, jakou závod Jihlava nepamatuje. Byli jsme zvyklí na to,...

číst více
Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Hody, hody, doprovody... Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice...

číst více
error: Tento obsah je chráněný!